هواشناسی آذربایجان

باکو هواشناسی #
9 °C
Light rain

احساس میشود 5°C

باد 9.26 m/s

رطوبت 76%

آفتابی 07:52

ابری 100%

غروب 17:14

چ.ش
#
6°C 9
m/s
پ.ش
#
10°C 5
m/s
ج
#
12°C 7
m/s
ش
#
11°C 7
m/s
ی.ش
#
9°C 11
m/s
باکو هواشناسی #
9 °C
Light rain

احساس میشود 5°C

باد 8.88 m/s

رطوبت 81%

آفتابی 07:53

ابری 100%

غروب 17:14

چ.ش
#
6°C 9
m/s
پ.ش
#
10°C 5
m/s
ج
#
12°C 7
m/s
ش
#
11°C 7
m/s
ی.ش
#
9°C 11
m/s
سومگایت هواشناسی #
9 °C
Broken clouds

احساس میشود 5°C

باد 9.38m/s

رطوبت 74%

آفتابی 07:54

ابری 68%

غروب 17:14

چ.ش
#
6°C 8
m/s
پ.ش
#
9°C 2
m/s
ج
#
12°C 6
m/s
ش
#
10°C 7
m/s
ی.ش
#
8°C 10
m/s
سومگایت هواشناسی #
8 °C
Light rain

احساس میشود 4°C

باد 8.14 m/s

رطوبت 84%

آفتابی 07:55

ابری 100%

غروب 17:14

چ.ش
#
6°C 8
m/s
پ.ش
#
9°C 2
m/s
ج
#
12°C 6
m/s
ش
#
10°C 7
m/s
ی.ش
#
8°C 10
m/s
نخجوان هواشناسی #
11 °C
Overcast clouds

احساس میشود 9°C

باد 2.06 m/s

رطوبت 54%

آفتابی 08:07

ابری 90%

غروب 17:35

چ.ش
#
7°C 2
m/s
پ.ش
#
9°C 1
m/s
ج
#
10°C 1
m/s
ش
#
11°C 1
m/s
ی.ش
#
11°C 1
m/s
نخجوان هواشناسی #
11 °C
Few clouds

احساس میشود 10°C

باد 2.72 m/s

رطوبت 48%

آفتابی 08:08

ابری 14%

غروب 17:35

چ.ش
#
7°C 2
m/s
پ.ش
#
9°C 1
m/s
ج
#
10°C 1
m/s
ش
#
11°C 1
m/s
ی.ش
#
11°C 1
m/s
گنجا هواشناسی #
6 °C
Mist

احساس میشود 3°C

باد 6.17 m/s

رطوبت 93%

آفتابی 08:08

ابری 75%

غروب 17:27

چ.ش
#
7°C 3
m/s
پ.ش
#
9°C 2
m/s
ج
#
12°C 2
m/s
ش
#
11°C 2
m/s
ی.ش
#
11°C 3
m/s
گنجا هواشناسی #
6 °C
Overcast clouds

احساس میشود 5°C

باد 3.17 m/s

رطوبت 85%

آفتابی 08:08

ابری 100%

غروب 17:27

چ.ش
#
7°C 3
m/s
پ.ش
#
9°C 2
m/s
ج
#
12°C 2
m/s
ش
#
11°C 2
m/s
ی.ش
#
11°C 3
m/s
#
#

عملیات در حال اجرا