هواشناسی آذربایجان

باکو هواشناسی #
25 °C
Clear sky

احساس میشود 25°C

باد 3.09 m/s

رطوبت 73%

آفتابی 05:09

ابری 0%

غروب 20:12

س.ش
#
31°C 4
m/s
چ.ش
#
31°C 10
m/s
پ.ش
#
31°C 7
m/s
ج
#
28°C 13
m/s
ش
#
28°C 8
m/s
باکو هواشناسی #
30 °C
Clear sky

احساس میشود 30°C

باد 4.05 m/s

رطوبت 46%

آفتابی 05:09

ابری 0%

غروب 20:12

س.ش
#
31°C 4
m/s
چ.ش
#
31°C 10
m/s
پ.ش
#
31°C 7
m/s
ج
#
28°C 13
m/s
ش
#
28°C 8
m/s
سومگایت هواشناسی #
25 °C
Clear sky

احساس میشود 25°C

باد 5.84m/s

رطوبت 62%

آفتابی 05:10

ابری 0%

غروب 20:14

س.ش
#
32°C 5
m/s
چ.ش
#
28°C 9
m/s
پ.ش
#
32°C 9
m/s
ج
#
26°C 12
m/s
ش
#
30°C 10
m/s
سومگایت هواشناسی #
30 °C
Clear sky

احساس میشود 30°C

باد 4.96 m/s

رطوبت 45%

آفتابی 05:10

ابری 0%

غروب 20:14

س.ش
#
32°C 5
m/s
چ.ش
#
28°C 9
m/s
پ.ش
#
32°C 9
m/s
ج
#
26°C 12
m/s
ش
#
30°C 10
m/s
نخجوان هواشناسی #
25 °C
Clear sky

احساس میشود 22°C

باد 2.06 m/s

رطوبت 49%

آفتابی 05:31

ابری 3%

غروب 20:26

س.ش
#
32°C 17
m/s
چ.ش
#
30°C 2
m/s
پ.ش
#
33°C 18
m/s
ج
#
30°C 4
m/s
ش
#
32°C 6
m/s
نخجوان هواشناسی #
30 °C
Clear sky

احساس میشود 29°C

باد 6.48 m/s

رطوبت 32%

آفتابی 05:31

ابری 0%

غروب 20:27

س.ش
#
32°C 17
m/s
چ.ش
#
30°C 2
m/s
پ.ش
#
33°C 18
m/s
ج
#
30°C 4
m/s
ش
#
32°C 6
m/s
گنجا هواشناسی #
25 °C
Few clouds

احساس میشود 26°C

باد 3.09 m/s

رطوبت 57%

آفتابی 05:23

ابری 20%

غروب 20:27

س.ش
#
30°C 6
m/s
چ.ش
#
32°C 3
m/s
پ.ش
#
32°C 4
m/s
ج
#
30°C 6
m/s
ش
#
29°C 3
m/s
گنجا هواشناسی #
30 °C
Light rain

احساس میشود 31°C

باد 4.14 m/s

رطوبت 50%

آفتابی 05:23

ابری 66%

غروب 20:28

س.ش
#
30°C 6
m/s
چ.ش
#
32°C 3
m/s
پ.ش
#
32°C 4
m/s
ج
#
30°C 6
m/s
ش
#
29°C 3
m/s
#
#

عملیات در حال اجرا