سیاست حفظ حریم خصوصی

این پلتفرم حفاظت از داده های شخصی، امنیت فنی و حریم خصوصی اعضا را تضمین می کند.

محرمانه بودن در هنگام تهیه اسناد، دریافت آنلاین یا فیزیکی و مشاوره تضمین می شود.

پلتفرم مسئول حفاظت از حریم خصوصی داده های شخصی کاربر است و متعهد می شود که اطلاعات را در اختیار شخص ثالث قرار ندهد. اطلاعات تنها در موارد استثنایی با اجازه کتبی کاربر یا حکم دادگاه منتشر شود.

کاربر نباید اطلاعات شخصی خود (رمز حساب شخصی، ورود به سیستم و ...) را در اختیار افراد دیگری قرار دهد و در این مورد مسئولیت دارد .

گروه آپا اطلاعات کارت محرمانه کاربر را در دسترس ندارد.

#
#

عملیات در حال اجرا