ریاست مجمع پارلمانی آسیا به آذربایجان منتقل شد

ریاست مجمع پارلمانی آسیا به آذربایجان منتقل شد
# 22 فوریه 2024 10:52 (UTC +04:00)

ریاست مجمع پارلمانی آسیا به آذربایجان منتقل شد.

به گزارش آپا، نومان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه در افتتاحیه چهاردهمین نشست عمومی مجمع پارلمانی آسیا که در باکو برگزار شد، این را گفت.

رئیس پارلمان گفت که بنا به اصول ریاست را به صاحبه خانم تقدیم می کند.

صاحبه غفاروا، رئیس مجلس ملی، با بیان اینکه امروز فعالیت های مجمع پارلمانی آسیا در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره مهم است، گفت: پارلمان آذربایجان به مجمع پارلمانی آسیا به عنوان یک نهاد مهم نگاه می کند. همکاری ما در سازمان بیشتر خواهد شد.» ایجاد مکانیسم های جدید کار ما را بسیار آسان می کند.

صاحبه غفارووا به مجمع گفت که باعث افتخار است که ریاست را از ترکیه بر عهده می گیرد.

#
#

عملیات در حال اجرا