نشست کمیسیون تحدید حدود ارمنستان و آذربایجان برگزار شد؛ در مورد بعضی از مسائل توافق شد

نشست کمیسیون تحدید حدود ارمنستان و آذربایجان برگزار شد؛ در مورد بعضی از مسائل توافق شد
# 19 آوریل 2024 17:08 (UTC +04:00)

نشست بعدی کمیسیون تعیین حدود مرز ارمنستان و آذربایجان برگزار شد.

به گزارش آپا، آذربایجان در این نشست توسط شاهین مصطفی یف، رئیس مشترک کمیسیون و ارمنستان با نماینده گریگوریان حضور داشتند.

طرفین در مورد چند موضوع به توافق رسیدند.

بخش های جداگانه ای از این خط مرزی بین روستاهای باغانیس آیریم آذربایجان، روستاهای باغانیس ارمنستان، آشاغی اسکیپارای آذربایجان، وسکپار ارمنستان، خیریملی آذربایجان و کیرانتس ارمنستان، قیزیلحاجیلی آذربایجان و برکابر ارمنستان که در زمان شوروی مرز بین دولتی بود، مشخص گردید.

طرفین توافق کرده اند که با دولت های خود ارتباط برقرار کنند تا ترتیب استقرار همزمان و موازی خدمات مرزی خود را در بخش های توافق شده خط مرزی ترتیب دهند. همچنین توافق شد تا زمانی که فرآیند تحدید حدود به طور کامل انجام نشود، قسمت‌های خط مرزی که در پروتکل توضیحات مشخص شده است، تحدید شده در نظر گرفته شود.

#
#

عملیات در حال اجرا