نشست گسترده بین جیحون بایراموف و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد

نشست گسترده بین جیحون بایراموف و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد
# 14 مه 2024 12:10 (UTC +04:00)

نشست گسترده بین جیحون بایراموف و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد.

به گزارش آپا، نشست گسترده بین جیحون بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، وزیر امور خارجه و تجارت اروپا و مالتا در حال برگزاری است.

#
#

عملیات در حال اجرا