تجهیزات صلحبانان روسی از قره باغ خارج و از سیتالچای ارسال شد - ویدئو

تجهیزات صلحبانان روسی از قره باغ خارج و از سیتالچای ارسال شد - ویدئو
# 11 ژوئن 2024 14:13 (UTC +04:00)

تجهیزات نیروهای حافظ صلح روسی بعد از خروج از قره باغ از سیتالچای فرستاده شد.

آپا این تصاویر را ارائه می دهد:

÷

#
#

عملیات در حال اجرا