رئیس جمهور پروتکل الحاقی به کنوانسیون «پیشگیری از تروریسم» شورای اروپا را تصویب کرد

رئیس جمهور پروتکل الحاقی به کنوانسیون «پیشگیری از تروریسم» شورای اروپا را تصویب کرد
# 09 فوریه 2024 16:17 (UTC +04:00)

رئیس جمهور الهام علی اف پروتکل الحاقی کنوانسیون شورای اروپا در مورد «پیشگیری از تروریسم» را تصویب کرد.

به گزارش آپا، پروتکل الحاقی کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری از تروریسم که در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵ در ریگا امضا شد، با بیانیه های مربوطه جمهوری آذربایجان تصویب شد.

#
#

عملیات در حال اجرا