پلتفرم زنان جنبش عدم تعهد ایجاد خواهد شد

پلتفرم زنان جنبش عدم تعهد ایجاد خواهد شد
# 20 نوامبر 2023 11:26 (UTC +04:00)

در حال حاضر یکی از اولویت های اصلی توسعه اقتصادی-اجتماعی آذربایجان تامین بازگشت گسترده به سرزمین های آزاد شده از اشغال است.

به گزارش آپا، این مطلب در خطاب رئیس جمهور الهام علی اف به شرکت کنندگان در کنفرانس جنبش غیرمتعهدها درباره «توسعه حقوق و توانمندسازی زنان» بیان شد.

رئیس جمهور آذربایجان خاطرنشان کرد: «در این راستا اقداماتی برای ایجاد فرصت های شغلی برای زنان آواره سابق که به خانه های آبا و اجدادی خود بازگشته اند در حال انجام است. جنبش غیرمتعهدها این فرصت را دارد که نقش مهمی در حمایت از حقوق زنان ایفا کند. ایجاد پلتفرم زنان جنبش غیرمتعهدها انگیزه مثبتی به فعالیت‌ها در این راستا می‌دهد.»

#
#

عملیات در حال اجرا