با بازگشت ۴ روستای قازاخ به جمهوری آذربایجان موافقت شد

با بازگشت ۴ روستای قازاخ به جمهوری آذربایجان موافقت شد
# 19 آوریل 2024 17:34 (UTC +04:00)

با بازگشت ۴ روستای قازاخ توافق حاصل شد.

به گزارش آپا، کمیسیون دولتی تعیین حدود مرزهای دولتی بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان به ریاست شاهین مصطفی اف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و منگر گریگوریان معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان و کمیسیون دولتی تعیین حدود مرزهای دولتی بین جمهوری آذربایجان در هشتمین نشست کمیسیون در مورد مسائل تحدید حدود و مرز دولتی به توافق رسید.

بخش های جداگانه ای از این خط مرزی بین روستاهای باغانیس آیریم آذربایجان، روستاهای باغانیس ارمنستان، آشاغی اسکیپارای آذربایجان، وسکپار ارمنستان، خیریملی آذربایجان و کیرانتس ارمنستان، قیزیلحاجیلی آذربایجان و برکابر ارمنستان که در زمان شوروی مرز بین دولتی بود، مشخص گردید.

در این بیانیه آمده است: همچنین مقرر شد مختصات توصیفی این قسمت‌های خط مرزی با در نظر گرفتن صحت آن‌ها بر اساس اندازه‌گیری‌های ژئودتیکی تهیه و تا 15 می بنا به پروتکل طرفین مستند و امضا شود.

#
#

عملیات در حال اجرا