دادستان شهر شوشا منصوب شد

دادستان شهر شوشا منصوب شد
# 08 دسامبر 2023 17:18 (UTC +04:00)

بر اساس حکم کامران علی اف، دادستان کل، نریمان اسد اف به عنوان دادستان ناحیه شوشا منصوب شد.

این را سرویس مطبوعاتی دادستانی کل در پاسخ به سوال آپا گزارش داده است.

نریمان اسد اف تا این انتصاب به عنوان دادستان اداره اقدامات پیشگیرانه و تحقیقات مبارزه با فساد زیر نظر دادستانی کل جمهوری آذربایجان کار می کرد.

#
#

عملیات در حال اجرا